Новини

22 учители от 8 училища от община Попово участваха в двудневно обучение "Планиране на проекти. Набиране на средства”, част от програмата за по-добро качество на образованието на център „Ринкър” към фондация „Помощ за благотворителността в България”.

Конкурсът за участие в програмата Rinker's Challenge приключи. В Центъра "Ринкър" бяха подадени 93 кандидатури, а от тях бяха избрани 12 бизнес идеи. Селекцията беше направена от екип от 7 души, сред които предприемачи, мениджъри, HR експерти, финансисти, специалисти в социалната област. Те избраха 26 идеи, с чиито автори екипът на Центъра "Ринкър" проведе видео-конферентни разговори и се спря на 12.

Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки.

Новосъздаденият Център „Ринкър“ към Фондация „Помощ за благотворителността в България“ обявява старт на програмата за предприемачи Rinker’s Challenge. Конкурсът е отворен до 31 декември 2014, а кандидатстването става с бизнес идея.

Програмата Rinker’s Challenge е акселератор на проекти с обществен ефект. Предназначена е за предприемачи и за социални предприемачи, чиито стопански дейности водят до значимо подобрение в някоя от обществени сфери: здраве, иновации, култура и ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки права.

Добре сте дошли, ако сте предприемач с идея в начален стадий:

∙ имате добра бизнес идея, дори да нямате регистрирано юридическо лице

 ∙ имате добра бизнес идея и компания в начален стадий на развитие (вижте ограниченията)

Могат да участват:

а/ индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице. Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители и други.

б/ юридически лица, които са:

 • Търговски дружества
 • Организации с нестопанска цел
 • Читалища
 • Кооперации
 • Земеделски производители

a/ Няма да бъдат допуснати до програмата кандидати, които са:

 • Религиозни организации
 • Охранителни или военни организации
 • Синдикати

б/ Няма да бъдат допуснати до програмата кандидати, които са:

 • Нови клонове на действащи компании
 • Ако компанията Ви е придобила до момента външно финансиране на стойност по-голяма от 100 000 лева, тя няма да бъде допусната до участие в конкурса.
 • Ако компанията Ви има генериран приход от над 100 000 лева на годишна база, тя може да участва само след допълнително одобрение на комисията.
 • Ако проектът се отнася до разширение на съществуващи компании и дружества, обект на собственност на инвестиционни организации.

в/ Ако екипът ви е взел участие в обучение или друга подобна програма (акселератор) - само след допълнително одобрение.

 

Kандидатстването става само онлайн, на български език, в сайта на Център „Ринкър“. Необходимо е да попълните формуляра и да прикачите автобиография.

 

Търсим нашите предприемачи във всички сфери на бизнеса без ограничение и приоритетни сектори стига проектите за предвиждат значим ефект върху поне една от обществените сфери на конкурса.

Да. Можете да кандидатствате сам/сама или с екип. Но ако до началото на Етап 2 вашият екип не е изграден, проектът Ви няма да продължи в конкурса.

Един екип може да бъде представен в Програмата с максимум 3-ма участника.

Кандидатите ще бъдат оценявани на базата на предоставените документи (формуляр и приложения) и след събеседване.

Критериите за оценка са:

 • Мотивация – силно мотивирани за постижения
 • Необходими за реализиране на идеята образование, квалификация и опит на отделния кандидат и общо за екипа
 • Ценност и допълване на хората в екипа
 • Ресурси и достъп до ресурси на кандидатите
 • Качество и приложимост на бизнес идеите

За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участника.

 

Кандидатстване: до 25 септември 2017

Оценка на кандидатите по формулярите и събеседване: до 23 октомври 2017

 

I обучение: 27 - 28 октомври 2017

II обучение: 2 - 3 - 4 ноември 2017

Самостоятелна работа по изработване на бизнес модел канвас (представяне) - 10 ноември 2017

III обучение: 16 - 17 - 18 ноември 2017 

Заявка за финансиране на предпроектни проучвания (ПП) - 27 ноември 2017

Работа по предпроектните проучвания (със или без финансиране)

Подготовка на бизнес планове - 20 ноември 2017 -  14 януари 2018

Краен срок за предаване на бизнес планове - 15 януари 2018

IV обучение: Представяне на бизнес план - генерална репетиция - 19 януари 2018

Представяне на бизнес моделите пред Журито на Rinker’s Challenge.  ‘ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ’ - 25 януари 2018

Страница 20 от 21

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd