Михаил Бояджиев

mihail-boyadjiev r

Жури, Rinker’s Challenge #4

Член на УС на Фондация BCause

Михаил Бояджиев е адвокат, съдружник е в Адвокатското дружество Доковска, Атанасов и съдружници.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1995 г. Практикува в областта на приватизацията и търговското право, енергетиката, енергийната ефективност, преките чуждестранни и местни инвестиции, ценните книжа, малките и средни предприятия, влогово-кредитнитe кооперации, юридическитe лица с нестопанска цел, консултиране при подготовката и управление на проекти финансирани от USAID и Европейския съюз и реализиране на политики в обществена полза.

Завършени обучения и получени сертификат по трансфер на технологии, Rice University, Хюстън, САЩ, сертификат по нормотворчество в подкрепа на неправителствените организации, Международен правен институт, Вашингтон, САЩ, сертификат по „Управление на проекти”, USAID, Вашингтон, САЩ, Диплома по „Съдебна и правна система на Европейския съюз, Университет Нанси, Франция.

Член на Съвета на Учредителите и Управителния съвет на Фондация BCause.

Автор на публикации за правното положение на нестопанските организации.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd