Регламент

Rinker's Challenge

Програмата, която дава и знания, и пари

РЕГЛАМЕНТ

 

1. Въведение

Център "Ринкър" за предприемачество и обучение е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Приоритетни области за Центъра са развитието на селските райони и разпространението на социалното предприемачество. 

Центърът се управлява от Фондация BCause. Основан е през 2014 година. 

Програмите са насочени към създаването на възможности за устойчива заетост, повишаване на конкурентоспособността, добавяне на стойност и иновации с цел подобряването на качеството на живот в България с фокус върху селските райони. Центърът  работи, за да обучава и разпространява духа на предприемачеството сред деца и възрастни чрез своите основни програми. Подкрепя също надграждащото обучение и квалификация на българските учители, стимулирайки използването на най-новите технологии, интерактивни методи на преподаване и разбиране на студенти със специални нужди, затруднения в обучението, етнически малцинства. Освен това, Центърът ще подпомага развитието на активните млади хора чрез специфични обучения.

 

2. За програмата Rinker's Challenge

Rinker’s Challenge е обучителна програма за предприемачи на Център "Ринкър" към Фондация BCause.

Rinker's Challenge предоставя възможност на стартиращите български предпремачи да преминат през комплексно структурирана система от обучения, тийм-билдинг и коучинг сесии, както и персонални занимания с водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса. 

Rinker's Challenge е програма, която ще позволи:

 • Да придадете форма на своята идея
 • Да оцените нейната приложимост
 • Да осмислите тежестта да ръководите бизнес
 • Да изготвите бизнес-план, разбираем дори за инвестиционен банкер
 • Да изградите представяне на концепцията ви, способна да ‘закове’ вниманието на инвеститорите

 

3. За кого е тази програма?

Програмата Rinker’s Challenge е предназначена за предприемачи и за социални предприемачи, които:

 • имат добра бизнес идея, дори да нямат регистрирана фирма
 • имат добра бизнес идея и компания в начален стадий на развитие

  4. Кой може да кандидатства?

Могат да участват:

а/ индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице. Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители и други.

б/ юридически лица, които са:

 • Търговски дружества
 • Организации с нестопанска цел
 • Читалища
 • Кооперации
 • Земеделски производители

Ограниченния:

а/ Няма да бъдат допуснати до програмата кандидати, които са:

 • Общински социални предприятия
 • Предприятия с мажоритарно участие на държавата и/или общините
 • Синдикати
 • Предприятия за производство на продукция със специално предназначение (военна промишленост)
 • Охранителни организации
 • Извършващи хазартна дейност

б/ Няма да бъдат допуснати до програмата кандидати, които са:

 • Нови клонове на действащи компании
 • Ако компанията Ви е придобила до момента външно финансиране на стойност по-голяма от 100 000 лева, тя няма да бъде допусната до участие в конкурса.
 • Ако компанията Ви има генериран приход от над 100 000 лева на годишна база, тя може да участва само след допълнително одобрение на комисията.
 • Ако проектът се отнася до разширение на съществуващи компании и дружества, обект на собственост на инвестиционни организации.

5. Области на бизнес идеите

Търсим нашите предприемачи във всички сфери на бизнеса: образование, информационни технологии, култура, земеделие, био-земеделие, преработване на земеделска продукция, социални услуги, здравеопазване, лека промишленост и други.

Насърчаваме участието на проекти от община Попово, област Търговище, но ще подкрепим проекти в цяла България.

6. Социално предприемачество

При кандидатстването в Rinker’s Challenge трябва да се самоопределите като предприемачи или социални предприемачи.

Център „Ринкър” използва работната дефиниция на Форум „Социални предприятия в България”, а именно: „Социално предприятие e организация, която извършва устойчива стопанска дейност в името на социална кауза.“

Най-важните разлики между социалното предприятие и нестопанските организации от една страна, и между социалното и традиционното предприятие от друга страна са:

 • Социалното предприятие генерира приходи основно от икономическа дейност, а не от дарения и грантове.
 • Основната цел на социалното предприятие е постигане на социална промяна.
 • Социалното предприятие реинвестира печалбата си в социалната си цел.

В допълнение, социалните предприятия са:

 • Независими от държавата
 • Управлявани с отчетност и прозрачност спрямо определената социална мисия.

7. Критерии за подбор на участниците

 • Мотивация – силно мотивирани за постижения
 • Необходими за реализиране на идеята образование, квалификация и опит на отделния кандидат и общо за екипа
 • Компетентности и допълване на хората в екипа
 • Ресурси и достъп до ресурси на кандидатите
 • Качество и приложимост на бизнес идеите

8. Одобрение на кандидатите

Кандидатите ще бъдат оценявани по горните критерии по предоставени документи и събеседване.

За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участника. Един екип може да бъде представен в Програмата с максимум 3-ма участника.

9. Какво включва Програмата

9.1. Обучения

9.1.1. "Моделиране на съвършенството"
Участниците ще се запознаят с водещия в света на стартиращите предприемачи подход „учене чрез правене”, както и основните техники за изграждане на жизнеспособен бизнес модел (Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Lean Canvas). След практическото обучение участниците ще могат да преценяват приложимостта на идеите си и възможностите върху тях да изградят жизнеспособен бизнес модел.

9.1.2. "Смазване на механизмите"

Обучението ще покрие теми от ежедневното опериране на един бизнес: финанси и счетоводство, управление на човешките ресурси, стратегическо планиране, маркетинг и продажби.

След този етап участниците ще работят самостоятелно върху изработване на своя бизнес модел в нарочен формуляр. В същото време, те ще могат да кандидатстват и за финансиране за предпроектно проучване.

9.1.3. "Бизнес планът през погледа на инвеститор" заедно с "ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ"

Обучението ще подготви участниците да превърнат бизнес идеите си в бизнес моделите и да отработят представянето му пред инвеститори.

След обученията участниците ще разполагат с един месец да разработят писмено своя бизнес план за участие в следващите етапи на Програмата.

9.2. Финансиране

Това финансиране не е гарантирано и е предмет на защита на участника на своята бизнес идея в развитие, отговарящо на целите на Програмата.

9.2.1. Финансиране на бизнес планове

Участниците ще представят разработените си бизнес плановете пред журито на Rinker’s Challenge, което се състои от представители на Център „Ринкър” и Фондация BCause, и известни български и чуждестранни предприемачи, банкери, представители на университети.

Два до три бизнес планове ще бъдат отличени и участниците ще получат финансиране в размер до 20 000 лева. Очакваме това финансиране да бъде част от общия планиран стартов капитал на проекта.

Център Ринкър има право да не избере победител или победители за цялата сума на Наградния фонд на конкурса при преценка на Журито за недостатъчно качество на представените бизнес планове.

 

9.3. Индивидуална подкрепа

9.3.1. Акселератор

След представяне на бизнес моделите, журито на Rinker’s Challenge ще одобри 12 индивидуални участника и екипа, които ще бъдат подкрепени да продължат участието си в последното обучение и Акселератора на Програмата с цел да разработят жизнеспособни бизнес планове. Екипи от експерти с различна бизнес компетентност ще оказват индивидуална подкрепа на участниците за разработване на плановете. Консултациите ще бъдат в лични срещи, по телефон, имейл и скайп разговори. Тяхната минимална регулярност ще бъде ясно определена и ще бъдат задължителни за одобрените на този етап участници.

9.3.2. Инкубатор

След представяне на бизнес плановете пред журито на Rinker’s Challenge, то ще одобри 3, които да получат частично финансиране за своето реализиране. Освен финансиране, трите отличени участници ще продължат да получават индивидуална подкрепа от междудисциплинарните екипи от ментори в първата година от осъществяване на бизнес начинанието. Консултациите ще бъдат в срещи, телефон, имейл и скайп разговори, тяхната минимална регулярност ще бъде ясно определена и ще бъдат задължителни за одобрените на този етап участници.

10. График и основни дати на Rinker’s Challenge #4

Кандидатстване: до 25 септември 2017

Оценка на кандидатите по формулярите и събеседване: до 23 октомври 2017

I обучение: 27 - 28 октомври 2017

II обучение: 2 - 3 - 4 ноември 2017

Самостоятелна работа по изработване на бизнес модел канвас (представяне) - 10 ноември 2017

III обучение: 16 - 17 - 18 ноември 2017

Подготовка на бизнес планове - 20 ноември 2017 -  14 януари 2018

Краен срок за предаване на бизнес планове - 15 януари 2018

IV обучение: Представяне на бизнес план - генерална репетиция - 19 януари 2018

Представяне на бизнес моделите пред Журито на Rinker’s Challenge.  ‘ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ’ - 25 януари 2018


11. Общи ангажименти на участниците

Задълженията на участниците и рамките на предоставяната подкрепа от Център „Ринкър” ще бъдат оформени с всеки от участниците. Основните ангажименти, за които кандидатите трябва да планират време са:

 • Участие в трите обучения
 • Изработване на Бизнес модел, Заявка за финансиране на ПП, Бизнес План
 • Участие в минимално определените срещи и друг вид форма на индивидуални консултации

Запознайте се с ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО “RINKER’S CHALLENGE 4.0”


12. Документи и начин за кандидатстване по програмата

Кандидатстването става само онлайн, на български език. Необходимо е да попълните Формуляр за кандидатстване и да прикачите автобиография.

ВАЖНО - ангажимент за конфиденциалност:

Фондация BCause се ангажира да не разпространява информация, получена в процеса на кандидатстване и оценяване, свързана с кандидатите, гарантираме конфиденциалността на проектите и взаимоотношенията в тях.

Фондация BCause може да използва информацията от конкурса за анализи и обучения и да я представя обобщено. Разкриване на конкретни данни и имена може да става само с изрично разрешение на кандидата.

 

За въпроси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел.: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0886 760730

Павел Панайотов, директор „Програми за предприемачество”

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd