БАКБ Предизвикателство

Конкурсна програма за социални предприемачи,
финансирана от Българо-американска кредитна банка,
с фокус върху “зелени” и устойчиви инициативи.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Божидар Христов - Streebl

Streebl (Стрийбл) предоставя удобен и сигурен начин за защита на велосипеди и цели да увеличи броя на колоездачите в големите градове. Фирмата е основана и базирана в София, България, нейни собственици са Божидар Христов, който е изпълнителен директор, и Боян Христов - технически директор на Streebl.

Компанията предлага първата по рода си сигурна стойка за заключване на велосипеди, която едновременно заключва предната и задната капла на колелото, както и неговата рамка и работи посредством карта и мобилна апликации.

Глобалният пазар на стойки за велосипеди е оценен на 7.6 милиарда долара като в България възлиза на 750 000 лева. Патентованата стойка на Streebl превъзхожда конкурентите си със своята сигурност, удобство и малки размери, а основен клиент са различни бизнеси и бизнес сгради. Ниската месечна такса позволява дори и малки фирми да се възползват и да инсталират сигурни стойки за своите служители и клиенти. Streebl се нуждае от финансиране за производство и последващо развитие на стойките.

Сабина Максимова и Божидар Максимов - ЗЕРА

ЗЕРА e създадена с визията за чиста планета и с мисията да сложи край на образуването и изхвърлянето на токсичен и неразградим пластмасов отпадък. За тази цел ЗЕРА започва да разработва решения, които да заместят еднократните пластмасови контейнери за храни и напитки, които са причинител на над 90% от общото замърсяване с пластмаса. Стратегическият избор е върху еднократната чаша за фестивалите и концертите в България, където за няколко часа се произвеждат огромни количества пластмасови отпадъци в комбинация с широко медийно отразяване и обществено внимание.

ZERA Fest е решение за нулеви отпадъци от пластмаса, което осигурява чаши за многократна употреба в комбинация с услуги за брандиране, измиване и логистика на чашите. Решението е насочено към големите промоутъри и организатори на фестивали и други събития в България. ЗЕРА се нуждае от финансиране за закупуване на професионална машина за миене на чаши и инвентар за обезпечаване на големи мероприятия.

Мина Варджиева - Заралийска занаятчийска работилница за млечни продукти

„Заралийска занаятчийска работилница“ си поставя за цел да превърне традиционното занаятчийско знание от пасивна памет в система от практически умения, като възстанови занаятчийското обучение  в преработката на мляко и млечни продукти. За тази цел ще организира занаятчийски обучения и демонстрационни производства на ръчен кашкавал, бяло саламурено сирене в дървен калъп, катък, бутано домашно масло и кисело мляко. Също така ще се предават и знания, необходими на потребителите за различаване и оценяване на качеството на предлаганите на пазара млечни продукти.

Заралийска занаятчийска работилница за млечни продукти се нуждае от финансиране за закупуването на хладилен автомобил и техническо оборудване за самата работилница, което ще позволи реализиране на обучения, както на място, така и на различни локации в страната. 

БАКБ Предизвикателство

Конкурсна програма за социални предприемачи,
финансирана от Българо-американска кредитна банка,
с фокус върху “зелени” и устойчиви инициативи.

Целта на програмата е да подкрепи инициативността и предприемчивостта сред хората, фокусирани върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие.

БАКБ Предизвикателство предоставя възможност на предприемачи в начален етап да преминат през структурирани обучения, самостоятелна работа, коучинг сесии, както и персонални занимания с водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.

БАКБ Предизвикателство е програма, която ще позволи:

 • Да придадете форма на своята идея
 • Да оцените нейната приложимост
 • Да осмислите сложността да ръководите бизнес
 • Да изготвите бизнес-план, разбираем както за вас, така и за инвестиционен банкер
 • Да изградите впечатляващо представяне на концепцията ви

Кой може да кандидатства?

 • Хора с добри идеи за бизнес в темата на конкурса
 • Микро, малки и средни предприятия с по-малко от три приключили финансови години

 

Програмата е национална - в нея могат да участват предприемачи от цялата страна.

Обученията ще се проведат в Плевен, а Големият финал - в София.

 

Регистрацията е затворена!

Срокът за кандидатстване изтече на 26 ноември 2017

Оценката на кандидатите по формулярите и събеседване ще приключи до 15 декември 2017

Участниците в програмата ще бъдат обявени до 21 декември 2017

Ограничения

Ограничения:

Няма да бъдат допуснати до програмата кандидати, които са:

 • Организации с нестопанска цел и читалища
 • Общински социални предприятия
 • Предприятия с мажоритарно участие на държавата и/или общините
 • Синдикати
 • Предприятия за производство на продукция със специално предназначение (военна промишленост)
 • Охранителни организации
 • Организации, извършващи хазартна дейност
 • Нови клонове на действащи компании
 • Ако компанията Ви е придобила до момента външно финансиране на стойност по-голяма от 100 000 лева, тя няма да бъде допусната до участие в конкурса.
 • Ако компанията Ви има генериран приход от над 100 000 лева на годишна база, тя може да участва само след допълнително одобрение на комисията.
 • Ако проектът се отнася до разширение на съществуващи компании и дружества, обект на собственост на инвестиционни организации.
 • Не могат да кандидатстват служители, членове на управителните органи на Център "Ринкър" и Фондация BCause и Българо-американска кредитна банка АД и техните роднини по права линия до трета степен и по съребрена - до втора степен

 

Календар на БАКБ Предизвикателство

 

Кандидатстване: до 26 ноември 2017

Оценка на кандидатите по формулярите и събеседване: до 15 декември 2017

Обявяване на участниците: до 21 декември 2017

I обучение: 12 - 13 януари 2018, Плевен

II обучение: 19 - 21 януари 2018, Плевен

III обучение: 2 - 4 февруари 2018, Плевен

Подготовка на бизнес планове - 5 февруари 2018 -  22 март 2018

Краен срок за предаване на бизнес планове - 22 март 2018

Представяне на бизнес моделите пред Журито на БАКБ Предизвикателството. 

‘ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ’ - 19 април 2018, София

Критерии за подбор на участниците

 • Мотивация – силно мотивирани за постижения
 • Образование, квалификация и опит на отделния кандидат и общо за екипа, необходими за реализиране на идеята
 • Компетентности и допълване на хората в екипа
 • Ресурси и достъп до ресурси на кандидатите
 • Качество и приложимост на бизнес идеите
 • Мащаб на екологичната и социална полза
 • Възможност за репликиране/разрастване/интернационализиране на бизнеса

Одобрение на кандидатите

Кандидатите ще бъдат оценявани по горните критерии по предоставени документи и събеседване във видео интервю.

За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участника. Един екип може да бъде представен в Програмата с максимум 3-ма участника.

Области на бизнес идеите

Българо-американска кредитна банка приоритетно подкрепя проекти, които се грижат за околната среда и носят отчетливи ползи за пестене на ресурси и енергия, запазване и възстановяване на биоразнообразието и устойчивото развитие на общностите.

В тази връзка БАКБ Предизвикателство ще подкрепи бизнес инициативи, които се развиват в едно или няколко от следните направления:

 • устойчива градска среда
 • "зелени" продукти, процеси, технологии
 • ефективно използване на суровини/материали, рециклиране и управление на отпадъци
 • устойчиво земеделие
 • туризъм, развиван по устойчив начин
 • иновации
 1. Устойчива градска среда –"умният” устойчив град е иновативен град, който използва информационни и комуникационни технологии, средства за подобряване на качеството на живот и ефективност на градските системи. Основната цел е да се създава възможно най-малък екологичен отпечатък и количество замърсяване, да се използва ефективно земята; използваните материали да се компостират; отпадъците да се рециклират или преобразуват в енергия.

 2. „Зелени“ продукти, процеси и технологии – такива, които включват по-малко замърсяване и използване на ресурси и енергия, като щадят околната среда или човешкото здраве в сравнение с традиционните еквиваленти. Технологии, които в по-малка степен вредят на околната среда в сравнение с технологиите, използвани днес. Те включват технологиите и процесите за контролиране на замърсяванията на водата, въздуха, почвите, управление на отпадъците и за по-ефективно използване на ресурсите.

 3. Ефективно използване на суровини/материали, рециклиране и управление на отпадъци – усъвършенстване на потоците от суровини и материали в производството и доставките, използване на рециклирани материали, разработване на нови или усъвършенстване на съществуващи продукти въз основа на рециклирани материали и иновации, които променят модела на производство и потребление.

 4. Устойчиво земеделие - прилагане на иновативни, природосъобразни и икономически осъществими методи за земеделска обработка и продукция; има три основни цели - опазване на околната среда, икономическа печалба и социална и икономическа справедливост.

 5. Туризъм, развиван по устойчив начин - туристически проекти с икономическа устойчивост (намаляват изтичането на средства извън туристическата област и задържат финансовите приходи в общността); устойчивост на околната среда (запазват ресурсите в даден район - ландшафт, вода, почва, дива природа - за ползване от бъдещите поколения); социална и културна устойчивост (намаляват отрицателното влияние на туристи върху местната общност, насърчават културния обмен и съхраняване на местните традиции).

 6. „Зелени” иновации - новост, оригинално решение, изобретение, което по по-ефективен начин и в голям мащаб посреща предизвикателствата на опазване на околната среда. Иновациите трябва да имат очакван положителен ефект върху обществото, да имат приложим характер (а не само научна разработка); в икономически план да носят ползи за обществото в голям мащаб.

Какво включва Програмата

Обучения

 "Моделиране на съвършенството"
Участниците ще се запознаят с водещия в света на стартиращите предприемачи подход „учене чрез правене”, както и основните техники за изграждане на жизнеспособен бизнес модел (Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Lean Canvas). След практическото обучение участниците ще могат да преценяват приложимостта на идеите си и възможностите върху тях да изградят жизнеспособен бизнес модел.

"Смазване на механизмите"

Обучението ще покрие теми от ежедневното опериране на един бизнес: финанси и счетоводство, управление на човешките ресурси, стратегическо планиране, маркетинг и продажби.

След този етап участниците ще работят самостоятелно върху изработване на своя бизнес модел в нарочен формуляр.

"Бизнес планът през погледа на инвеститор"

Обучението ще подготви участниците да превърнат бизнес идеите си в бизнес проекти и да отработят представянето му пред инвеститори.

След обученията участниците ще разполагат с един месец да разработят писмено своя бизнес план за участие в следващите етапи на Програмата.

Финансиране

Това финансиране не е гарантирано и е предмет на защита на участника на своята бизнес идея в развитие, отговарящо на целите на Програмата.

Финансиране на бизнес планове

Участниците ще представят разработените си бизнес плановете пред журито на БАКБ Предизвикателството, което се състои от представители на Българо-американска кредитна банка АД, Център „Ринкър”, Фондация BCause и известни български и чуждестранни предприемачи, консултанти, журналисти.

Най-добрият бизнес план ще получи целева награда в размер на 20 000 лева. Очакваме това финансиране да бъде част от общия планиран стартов капитал на проекта. За наградата ще сключим договор, според който тя ще се отпуска на 2 или 3 транша, при постигане на договорени показатели.

Още два участващи екипа ще бъдат отличени с втора и трета поощрителни награди и финансиране в размер съответно 3 000 и 2 000 лева.

Център "Ринкър" има право да не избере победител или победители за цялата сума на Наградния фонд на конкурса при преценка на Журито за недостатъчно качество на представените бизнес планове.

Индивидуална подкрепа

След представяне на бизнес моделите, журито на БАКБ Предизвикателство ще одобри 12 индивидуални участника и екипа, които ще бъдат подкрепени да продължат участието си в последното обучение и Акселератора на Програмата с цел да разработят жизнеспособни бизнес планове. Екипи от експерти с различна бизнес компетентност ще оказват индивидуална подкрепа на участниците за разработване на плановете. Консултациите ще бъдат в лични срещи, по телефон, имейл и видео разговори. Тяхната минимална регулярност ще бъде ясно определена и ще бъдат задължителни за одобрените на този етап участници.

След представяне на бизнес плановете пред журито на БАКБ Предизвикателство, то ще одобри 3, които да получат частично финансиране за своето реализиране. Освен финансиране, трите отличени участници ще продължат да получават индивидуална подкрепа от ментори в първата година от осъществяване на бизнес начинанието. Консултациите ще бъдат в срещи, телефон, имейл и скайп разговори, тяхната минимална регулярност ще бъде ясно определена и ще бъдат задължителни за одобрените на този етап участници.

Общи ангажименти на участниците

Задълженията на участниците и рамките на предоставяната подкрепа от Център „Ринкър” ще бъдат оформени с всеки от участниците.
Основните ангажименти, за които кандидатите трябва да планират време, са:

 • Участие в трите обучения
 • Изработване на Бизнес модел, Бизнес План
 • Участие в представянето на бизнес модела, репетицията и Големия финал
 • Участие в минимално определените срещи и друг вид форма на индивидуални консултации

За контакт

За въпроси: application@rinkercenter.org
тел.: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0886 760730
Павел Панайотов
Директор „Програми за предприемачество”

 

Може да научите повече за продуктите и услугите на Българо-американска кредитна банка на www.bacb.bg.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd